Coisich a Rùin

Coisich a Rùin1

Coisich a rùin, hù il oro,
Cum do ghealdadh rium, o hi ibh o;
Beir soraidh bhuam, hù il oro,
Dha na Hearadh, boch orainn o.

Beir soraidh bhuam, hù il oro,
Dha na Hearadh, o hi ibh o;
Gu Seon Caimbeul, hù il oro,
Donn mo leannan, boch orainn o.

Gu Seon Caimbeul, hù il oro,
Donn mo leannan, o hi ibh o;
Caraid2 geòidh, hù il oro,
Ròin is eala, boch orainn o.

Caraid geòidh, hù il oro,
Ròin is eala, o hi ibh o;
Bhric a ní leum, hù il oro,
'N fhèidh ri langan, boch orainn o.

'S fliuch an oidhche, hù il oro,
Nochd's gur fuar i, o hi ibh o;
Ma thug Clann Nill, hù il oro,
Druim a' chuain orr', boch orainn o.

Ma thug Clann Nill, hù il oro,
Druim a' chuain orr', o hi ibh o;
Luchd nan seòl àrd, hù il oro,
'S nan long luatha, boch orainn o.

Luchd nan seòl àrd, hù il oro,
'S nan long luatha, o hi ibh o;
'S nam brataichean, hù il oro,
Gorm is uaine, boch orainn o.

'S nam brataichean, hù il oro,
Gorm is uaine, o hi ibh o;
Cha b'fhear cearraig, hù il oro,
Bheireadh bhuat i,
boch orainn o.

Come On, My Love

Come on, my love, hù il oro,
Keep your promise to me, o hi ibh o;
Take greetings from me, hù il oro,
Over to Harris, boch orainn o.

Take greetings from me, hù il oro,
Over to Harris, o hi ibh o;
To John Campbell, hù il oro,
My brown haired sweetheart, boch orainn o.

To John Campbell, hù il oro,
My brown haired sweetheart, o hi ibh o;
Friend of goose, hù il oro,
Seal and swan, boch orainn o.

Friend of goose, hù il oro,
Seal and swan, o hi ibh o;
Of leaping trout, hù il oro,
Of bellowing deer, boch orainn o.

Wet is the night, hù il oro,
Tonight, and cold, o hi ibh o;
If the MacNeills, hù il oro,
Have to put to sea;

If the MacNeills, hù il oro,
Have put to sea, o hi ibh o;
Men of high sails, hù il oro,
And swift of ships, boch orainn o.

Men of high sails, hù il oro,
And swift ships, o hi ibh o;
And of banners, hù il oro,
Blue and green, boch orainn o.

And of banners, hù il oro,
Blue and green, o hi ibh o;
No left hander, hù il oro,
Could take her rudder from you,
boch orainn o.

  • 1. 'Coisich a Rùin' performance by Capercaillie on their album 'Delirium'.
  • 2. The word used in the original song and on the recording is 'sealgair' or 'hunter'. I like 'caraid' better.