Ceallaigh's Blog

Ceallaigh's BlogSubscribe to Ceallaigh's Blog rssSubscribe to Ceallaigh's Blog emailFolklore & Fiction EntriesSubscribe to Folklore & Fiction Entries rssSubscribe to Folklore & Fiction Entries emailWinterhammer EntriesSubscribe to Winterhammer Entries rssSubscribe to Winterhammer Entries email
Click to view daily statistics Click to view daily statistics
Sunday, May 8, 2011

My milling of Alasdair Mhic Cholla at the 2011 An Cliath Clis Milling Frolic.

Saturday, February 26, 2011
Coisich a Rùin1

Coisich a rùin, hù il oro,
Cum do ghealdadh rium, o hi ibh o;
Beir soraidh bhuam, hù il oro,
Dha na Hearadh, boch orainn o.

Beir soraidh bhuam, hù il oro,
Dha na Hearadh, o hi ibh o;
Gu Seon Caimbeul, hù il oro,
Donn mo leannan, boch orainn o.

Gu Seon Caimbeul, hù il oro,
Donn mo leannan, o hi ibh o;
Caraid2 geòidh, hù il oro,
Ròin is eala, boch orainn o.

Caraid geòidh, hù il oro,
Ròin is eala, o hi...

more
Wednesday, October 27, 2010

Alastair Mhic Cholla1

Alasdair Mhic o ho
Cholla Ghasda o ho
As do laimh s' gun o ho
Earbainn tapaidh trom eile

Sèist:
Chall eile bho chall a ho ro
Chall eile bho chall a ho ro
Chall eile huraibh i chall a ho ro
'S haoi o ho trom eile

As do laimh s' gun o ho
Earbainn tapaidh o ho
Mharbhadh Tighearna o ho
Ach-nam-Brac leat trom eile

Mharbhadh Tighearna o ho
Ach-nam-Brac leat o ho
'S ged 's beag mi fein o ho
Bhuail mi ploc air trom eile

'S ged 's beag mi fein o ho
Bhuail mi ploc air o ho
Chuala mi'n de...

more
Wednesday, October 27, 2010
Ged a Sheòl

Sèist:
Ged a sheòl mi air m' aineol
Cha laigh smalan air mi' inntinn
Ged a sheòl mi air m' aineol

'S ann à Boston a sheòl sinn
Dol air bhoidse chun na h-Innsean

Rinn sinn cordadh ri caiptean
Air a' bhàrc a bha rìomhach

Trì là roimh n' Nollaig
Thàinig oirnn an droch-shìde

Shèid e cruaidh oirnn le frasan
'S clach-mheallain a bha millteach

Trì là is trì oidhche
'S mi ri cuibhl' ri droch-shìde

Chaill sinn craiceann ar làmhan
'S bha ar gàirdeanan sgìth dheth

Cha robh ròpa 's cha robh òirleach
Nuair reòth' e nach robh trì ann

Bha còignear 'na seasamh
'S bha seachdnar 'na sìneadh

Sin nuair labhair an caiptean
"Illean tapaidh, na dìobraibh

Nuair a ruigeas...

more
Monday, September 27, 2010

Ma Phòsas Mi12

Séist:
Ma phòsas mi cha ghabh mi’n té mhòr
Ma phòsas mi cha ghabh mi’n té mhòr
Ma phòsas mi cha ghabh mi’n té mhòr
Gur beag an té dh’fhòghnadh dhomhsa.

1) Cha ghabh mi’n té fhada, cha tig I rium fhín,
‘Nuair a thig I dha’n leabaidh bidh croit air a druim,
‘Nuair shíneas i ‘casan bidh ‘phlaide ‘gam dhíth
‘s bidh mise leam fhín ‘s mi reòidhte.

Séist

2) Cha ghabh mi’n té fhriodanta, radanta, ruadh,
A chumadh an conas ‘s am mallachadh suas,
Cha bhiodh i fad’ agam airson a cur bhuam,
B’e turas gun bhuaidh dhomh ‘pòsadh....

more
Sunday, June 27, 2010

This is a bodhrán duet I played with Tristan at the Chelsea Sounds & Sights festival in June, 2010, which was recorded and cut by banjo player Dave Foster. I thought we sounded pretty good!

Friday, June 11, 2010

When I first learned this song as a child, I thought it was about flowers.

Where Have All the Flowers Gone?

Where have all the flowers gone?
Long time passing
Where have all the flowers gone?
Long time ago
Where have all the flowers gone?
Girls have picked them every one
When will they ever learn?
When will they ever learn?

Where have all the young girls gone?
Long time passing
Where have all the young girls gone?
Long time ago
Where have all the young girls gone?
Taken husbands every one
When will they ever learn?
When will they ever learn?

Where have all the young men gone?
Long...

more
Thursday, June 10, 2010

My very first favorite folk song. I've known the words as long as I can remember. They're here, along with the tin whistle tune.

Lyrics

The gypsy rover came over the hill
Down through the valley so shady,
He whistled and he sang 'til the greenwoods rang,
And he won the heart of a lady.

Chorus:
Ah-de-do, ah-de-do-da-day,
Ah-de-do, ah-de-da-ay
He whistled and he sang 'til the greenwoods rang,
And he won the heart of a lady.

She left her father's castle gates
She left her own fine lover
She left her servants and her state
To follow the gypsy rover.

Her father saddled up his fastest steed
And roamed the valleys all over
Sought his...

more
Tuesday, June 8, 2010

An easy tune, and the first one I've felt I could play reasonably well. The lyrics can be found below the sheet music. Enjoy!

Her Lyrics

Can you make me a cambric shirt,
Parsley, sage, rosemary and thyme,
Without any seam or needlework?
And you shall be a true lover of mine.

Can you wash it in yonder well,
Parsley, sage, rosemary and thyme,
Which never sprung water, nor rain ever fell?
And you shall be a true lover of mine.

Can you dry it on yonder thorn,
Parsley, sage, rosemary and thyme,
Which never bore blossom since Adam was born?
And you shall be a true lover of mine.

Now you have asked me questions three,
Parsley, sage, rosemary and...

more
Tuesday, May 18, 2010

Dale Gadens of the Orion Community Drummers accompanied me as I sang the traditional Irish Gaelic folk song "Caide Sin Don Té Sin?" at the Wildacres 2010 Talent Show.

Video Copyright Sandy Mabery, All Rights Reserved.

Pages